دیه بی اختیاری مدفوع یا ادرار

دیه بی اختیاری مدفوع یا ادرار

طبق قانون، جنایتی که موجب بی اختیاری دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

دادراه