دیه عقل

دیه عقل

زائل کردن عقل دیه کامل یک انسان را دارد.

دادراه