دیه پلک

دیه پلک

طبق قانون، دیه مجموع چهار پلک، دیه کامل، دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است.

دادراه