دیه گردن

دیه گردن

طبق قانون، کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل است.

دادراه