زندگی مستقل دختر و پسر از والدین

زندگی مستقل دختر و پسر از والدین

دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی معمولاً ۱۸ سال تمام را سن رشد می دانند. بنابراین دختر یا پسری که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد می تواند منزل جداگانه تهیه کند و مستقل از والدین زندگی کند. اگرچه طبق قانون پس از این سن اجازه والدین برای زندگی مستقل لازم نیست اما عرف جامعه ایرانی حکم می کند که اجازه والدین اخذ شود.

دادراه