ساخت خانه پدری و تقسیم ارث

ساخت خانه پدری و تقسیم ارث

اگر فرزندی طبقه بالای خانه پدری خود را بسازد و گمان کند که دیگر مالک آن طبقه است و بعد از فوت پدر بخواهد خانه را به نام خود بزند، رضایت سایر ورثه لازم است و او مالک آن طبقه نیست. در صورت مخالفت ورثه میتواند اجرت ساخت آن طبقه را از اموال متوفی دریافت کند و طبق قوانین ارث نیز همانند سایر ورثه سهم خود را از طبقه ساخته شده ببرد.