سربازی در صورت تغییر جنسیت

سربازی در صورت تغییر جنسیت

در صورت تغییر جنسیت از مونث به مذکر الزامی برای انجام خدمت سربازی وجود ندارد. همچنین افرادی که مبتلا به اختلال هویت جنسی هستند و هنوز تغییر جنسیت نداده اند نیز می توانند برای معافیت سربازی اقدام کنند.