سهم الارث پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر یا مادر

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 19 تیر 1400

سهم الارث پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر یا مادر

طبق قوانین، در صورتی که پدر یا مادر قبل از پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت کنند، پدر بزرگ و مادر بزرگ هر کدام یک ششم ارث می برند. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت کنند سهم الارث به عمو و عمه یا دایی و خاله می رسد.