سپاه پاسداران

سپاه پاسداران

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران بخشی از نیروهای مسلح و نظامی کشور محسوب می شود و از نظر حقوق بین الملل قرار دادن بخشی از ساختار یک کشور که برگرفته از قانون اساسی آن کشور است در لیست گروه های تروریستی پذیرفتنی نیست.

دادراه