سکونت در خانه شوهر فوت شده

سکونت در خانه شوهر فوت شده

اگر مردی فوت کند و همسر او در خانه ای که متعلق به اوست سکونت داشته باشد و وراث متوفی بخواهند سهم الارث خود را از خانه دریافت کنند، زن حق دارد تا چهار ماه و ده روز در آن خانه سکونت داشته باشد.

دادراه