شکایت از وکیل

شکایت از وکیل

در صورت ادعای تضییع حق توسط وکیل، مرجع صالح برای آغاز رسیدگی، دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری است. اگر دادسرا اتهام وکیل را وارد دانست پرونده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا خواهد رفت. پس از احضار وکیل و بررسی دلایل طرفین رای صادر می شود. این رای در دادگاه انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.

دادراه