ضبط خودرو حمل مشروبات الکلی

ضبط خودرو حمل مشروبات الکلی

هرگاه مشروبات الکلی کشف شده در وسیله نقلیه بیش از بیست لیتر و با اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد، مرتکب جرم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه علاوه بر مجازات قانونی جرم محکوم خواهد شد.