ضرب و جرح (ضرب و شتم) دختر در خانه پسر

ضرب و جرح (ضرب و شتم) دختر در خانه پسر

اگر دختری بدون وجود رابطه زوجیت قانونی به خانه پسری برود و مورد ضرب و جرح پسر قرار بگیرد، می تواند در مراجع قانونی از او شکایت کند و اینکه دختر به اختیار خود به خانه پسر رفته است و رابطه نامشروعی ایجاد شده است یا خیر در موضوع ضرب و جرح تاثیری ندارد و به اتهام رابطه نامشروع جداگانه رسیدگی می شود.

دادراه