طلاق به دلیل زگیل تناسلی همسر

طلاق به دلیل زگیل تناسلی همسر

اگر مرد به بیماری زگیل تناسلی مبتلا شود، زن این حق را دارد که از برقراری رابطه جنسی با مرد امتناع کند. خودداری زن از برقراری رابطه جنسی، مانع برخورداری او از نفقه نخواهد بود. زن با توجه به نوع و شدت بیماری و مسری و درمان ناپذیر بودن آن می تواند به دلیل عسر و حرج (در سختی و تنگنا قرار گرفتن) برای طلاق اقدام کند. در صورت ابتلای زن به این بیماری نیز مرد می تواند با پرداخت حقوق مالی زن از او جدا شود.

دادراه