طلاق در دوران بارداری و ازدواج مجدد زن

طلاق در دوران بارداری و ازدواج مجدد زن

زن در دوران بارداری میتواند از شوهر جدا شود اما تا زمان به دنیا آمدن فرزند نمیتواند ازدواج مجدد کند.