عدم امکان حذف نام فرزند از شناسنامه

عدم امکان حذف نام فرزند از شناسنامه

طبق قوانین، امکان حذف نام فرزند از شناسنامه پدر و مادر وجود ندارد.