عدم سوء پیشینه در تعهد به گشت ارشاد

عدم سوء پیشینه در تعهد به گشت ارشاد

تعهداتی که بانوان در گشت ارشاد می دهند سوء پیشینه محسوب نمی شود و در هیچ نوع گواهی درج نخواهد شد. به طور کلی اشخاص باید به جرمی متهم شوند و در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرند و رای نیز بر محکومیت آن ها صادر شده باشد و همچنین محکومیت آن جرم نیز در قانون سوء پیشینه محسوب شود تا اشخاص دارای سوء پیشینه شوند.

دادراه