عسر و حرج

عسر و حرج

عسر و حرج به معنی دشواری و سختی است و به عملی گفته می شود که انجام یا تحملش برای فرد سخت و دشوار باشد. مانند عسر و حرج زن در زندگی مشترک که در صورت اثبات در دادگاه حکم طلاق صادر می شود.

دادراه