عمل زیبایی همسر

عمل زیبایی همسر

اگر زنی بخواهد عمل های زیبایی (مانند عمل بینی) انجام دهد، مرد وظیفه ای در پرداخت هزینه ندارد و طبق قانون، نفقه و خرجی که مرد باید پرداخت کند شامل مسکن، غذا، پوشاک، اثاث خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی می شود.