فرار دختر و پسر برای ازدواج

فرار دختر و پسر برای ازدواج

برخی از دختران و پسرانی که خواهان ازدواج با هم هستند اما والدین آن ها رضایت به ازدواج نمی دهند با هم از خانه فرار می کنند تا رضایت والدین را در ازدواج جلب کنند. در مواقعی، خانواده دختر اعضای خانواده و نزدیکان پسر را مورد ضرب و جرح و فحاشی قرار می دهند و حتی در مواردی دختری از خانواده و نزدیکان پسر را می ربایند. طبق قوانین هرکدام از این اقدامات از سوی خانواده دختر جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. توهین و ضرب و جرح نسبت به دختر و پسر نیز چه از سوی خانواده خود و چه از سوی خانواده طرف مقابل جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.

دادراه