قطع اقساط مهریه با فوت شوهر سابق

قطع اقساط مهریه با فوت شوهر سابق

اگر زنی مهریه خود را از حقوق شوهر سابق به صورت اقساطی دریافت کند و شوهر سابق فوت کند، دریافت اقساط مهریه از مستمری متوفی قطع خواهد شد زیرا مستمری جز اموال متوفی نیست و به مستمری بگیران و وارثانی که دارای شرایط دریافت مستمری هستند از جمله به زوجه و دختر مجرد بدون شغل می رسد.