مبتلا کردن دیگری به ایدز

مبتلا کردن دیگری به ایدز

در صورت مبتلا کردن فردی به بیماری هایی مانند ایدز یا هپاتیت مبلغی که به طور دقیق در قانون تعیین نشده و تعیین آن با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است، باید پرداخت گردد که اصطلاحاً آن مبلغ ارش نامیده می شود.

دادراه