مجازات روسپیگری (تن فروشی)

مجازات روسپیگری (تن فروشی)

در رابطه با روسپیگری، قانونی به طور خاص وجود ندارد و اگر زنا یا رابطه نامشروع فرد روسپی اثبات شود، همانند افراد عادی که مرتکب زنا یا رابطه نامشروع می شوند، به مجازات زنا (صد ضربه شلاق) یا رابطه نامشروع غیر زنا مانند بوسیدن (تا نود و نه ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.

دادراه