مسئولیت در برابر فرزند حاصل از صیغه موقت

مسئولیت در برابر فرزند حاصل از صیغه موقت

این تصور که پدر در برابر فرزند حاصل از صیغه موقت وظیفه ای ندارد اشتباه است. پدر باید برای فرزند خود شناسنامه بگیرد، نفقه پرداخت کند و فرزند نیز از پدر خود ارث خواهد برد.