مسدود کردن چک

مسدود کردن چک

مسدود کردن چک با دلایل قانونی از جمله سرقت و مفقودی امکان پذیر است که شخص دستور عدم پرداخت چک را به بانک می دهد و جلوی پرداخت چک گرفته می شود. اما اگر صادر کننده بی دلیل چک را مسدود کند و جلوی پرداخت آن را بگیرد، دارنده چک می تواند علیه او شکایت کند و شخص علاوه بر جبران کلیه خسارات به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

دادراه