مشارکت زن در مخارج زندگی

مشارکت زن در مخارج زندگی

طبق قوانین اگر زنی شاغل و دارای درآمد باشد وظیفه ای در پرداخت هزینه های زندگی از جمله اجاره خانه و خریدهای منزل را ندارد. اگرچه اخلاق حکم می کند که زن دارای درآمد در پرداخت هزینه های مشترک زندگی مشارکت داشته باشد.