ملاقات شرعی زندانی با همسر

ملاقات شرعی زندانی با همسر

زندانی جهت رفع نیازهای عاطفی و جنسی می تواند ملاقات حضوری و خصوصی بدون مراقب را با همسر خود در اتاق های ملاقات شرعی زندان داشته باشد.

دادراه