ممنوعیت انجام کار سخت و زیان آور توسط زنان

ممنوعیت انجام کار سخت و زیان آور توسط زنان

طبق قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش تر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.