حضور کودکان در جلسات دادگاه خانواده

حضور کودکان در جلسات دادگاه خانواده

طبق قانون حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع است مگر در موارد ضروری که دادگاه تجویز کند.

دادراه