ممنوعیت یا محدودیت پرواز هواپیما در شرایط خاص

ممنوعیت یا محدودیت پرواز هواپیما در شرایط خاص

طبق ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.