مهریه در صورت رابطه جنسی از دُبُر (پشت)

مهریه در صورت رابطه جنسی از دُبُر (پشت)

طبق قانون، اگر شوهر قبل از برقراری رابطه جنسی زن خود را طلاق دهد، زن صرفاً مستحق نصف مهریه است.

رویه دادگاه ها به این صورت است که در صورت از بین رفتن پرده بکارت، زوجه را مستحق دریافت تمام مهریه می دانند. اما در موارد معدودی نیز آرایی از دادگاه ها وجود دارد که در صورت برقراری رابطه جنسی از پشت، زن مستحق دریافت تمام مهریه است.