موانع ارث

موانع ارث

اگر وارث (مثلاً فرزند) شخصی که از او ارث می برد یا همان مورث (مثلا پدر) را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم خواهد شد. همچنین اگر شوهری به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند اصطلاحاً لعان واقع شده و تحت شرایطی دیگر زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و بین فرزند و پدر نیز رابطه ارث بری وجود نخواهد داشت. فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی برد. همچنین وجود افرادی باعث کاهش ارث بقیه وراث خواهد شد. مثل وجود فرزند که باعث کاهش ارث زن (از شوهر) از یک چهارم به یک هشتم می شود.

دادراه