میزان مرخصی کارگران و ذخیره مرخصی

میزان مرخصی کارگران و ذخیره مرخصی

طبق قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. همچنین کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.