ناتوانی مالی در پرداخت بدهی در زمان کرونا

ناتوانی مالی در پرداخت بدهی در زمان کرونا

از آنجایی که با شیوع ویروس کرونا مشاغل بسیاری دچار رکود شده اند، افراد در دعوی و در پرداخت دیون یا بدهی ها از جمله در پرداخت وجه چک و یا پرداخت اقساط مهریه می توانند تقاضای اعسار (ناتوانی مالی) در پرداخت بدهی و یا کاهش اقساط بدهی خود را بدهند تا با در نظر گرفتن میزان درآمد و معیشت ضروری، بدهی قسط بندی شود و یا اقساط کاهش داده شود.