نرخ دیه سال ۱۳۹۸

نرخ دیه سال ۱۳۹۸

نرخ دیه در ماه های عادی ۲۷۰ میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) ۳۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

دادراه