نرخ دیه سال ۱۳۹۹

نرخ دیه سال ۱۳۹۹

نرخ دیه در ماه های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.