نفقه دختر مطلقه

نفقه دختر مطلقه

نفقه دختر مطلقه بر عهده پدر نیست. مگر در صورتی که دختر نتواند هزینه زندگی خود را تامین کند.