نمایش صحنه قتل و جنایت در فیلم

نمایش صحنه قتل و جنایت در فیلم

طبق آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها، نشان دادن صحنه هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد، ممنوع است.