نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴          شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل ‌تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

                                                                                                                                        رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۰۶۶۹-۳۰/۴/۹۲ شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌ شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع از جمله شست‌وشو ـ پخت‌وپز ـ و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ ۱۲/۹/۹۲ و هزینه دادرسی از جمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

                                                                                                                               رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                      احمدی ـ نجفی رسا