نمونه رای اخذ به شفعه

نمونه رای اخذ به شفعه

دادنامه: 9309970223500261          مورخ: 1393/03/31

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت 1- خانم ه.ح. فرزند م. 2- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی 42/1479 واقع در بخش 11 تهران به این شرح که خواهان بیان داشته: مالک سه دانگ مشاع از ملک فوق الذکر بوده و خواهر وی خوانده ردیف اول نیز مالک سه دانگ دیگر بوده که در تاریخ 85/11/2 یک و نیم دانگ مشاع از سهم خود را به خوانده ردیف دوم فروخته که در همان سال پس از خرید علیه من دادخواست خلع ید داده و من از طریق وکیل خودم در دادگاه دفاع کردم و بعد اقدام کردم که اول در خصوص ابطال تصمیم ثبتی مبنی بر عدم افراز ملک که خوانده ردیف دوم اقدام به اخذ آن جهت اخذ دستور فروش کرده بوده در تاریخ 91/9/18 دادخواست ابطال تصمیم ثبتی را تقدیم کردم و در تاریخ 92/7/10 نیز این دادخواست را تقدیم کردم و تقاضای اعمال حق شفعه در خصوص معامله واقع شده فی مابین خواندگان نسبت به یک و نیم دانگ از ملک فوق الذکر را دارم. با عنایت به محتوای پرونده از جمله اظهارات خواهان در محضر دادگاه و عدم استفاده وی از حق شفعه پس از اطلاع از آن به فوریت بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 821 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

                                                                                                                                              رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نجفی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ح. به طرفیت آقای الف.الف. و خانم ه.ح. نسبت به دادنامه شماره 92…1124 مورخ 92/9/9 صادره از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواهان به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک پلاک ثبتی 42/1479 واقع در بخش 11 تهران صادر شده است وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدید نظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یاد شده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است.

                                                                                                                               رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                            پورفلاح – زیوری

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور