نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

دادنامه: 9309970270100191         مورخ: 1393/02/31

رای

در خصوص دعوی خواهان ح.ق. به طرفیت ع.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حضور نیافته و هیچ دلیل یا بینه ای دال بر اعسار خود تقدیم ننموده است و استشهادیه پیوست فاقد اوصاف مندرج در ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی است چرا که شهود میزان درآمد خواهان و میزان تمبر مرحله تجدید نظر را اعلام ننموده اند و در این خصوص اظهاری نشده است بنا به مراتب مستنداً به ماده مرقوم حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

                                                                                                                                         رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رای

در این پرونده آقای ح.ق. با وکالت آقای الف.م. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای ع.ه. از دادنامه شماره 00695 مورخ 92/7/28 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره همان دادگاه صادر شده است تجدیدنظرخواهی کرده است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه پس از طرح دعوای تجدید نظر فوت و به رحمت ایزدی پیوسته است و با عنایت به شخصی بودن دعوای اعسار و به استناد و استفاده از ملاک ماده 510 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ منتفی شدن دعوای اعسار قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

                                                                                                                             رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                       اهوارکی – رمضانی

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور