نمونه رای الزام به تمکین

نمونه رای الزام به تمکین

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۷۵

رای بدوی

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ ۲۰/۲/۹۲ بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره ۱۱۸۲ صادره از دفترخانه ازدواج شماره …. رباط‌کریم حوزه ثبتی رباط‌کریم وجود علقه زوجیت بین طرفین محرز می‌داند و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع بیان داشته : که خواهان وی را مورد ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و نیز نفقه وی پرداخت ننموده است اما در این خصوص دلیل ارائه ننموده است و نیز در این مورد نیز شکایت کیفری و یا طرح دعوی حقوقی مطرح ننموده است و اینکه اختلافات خانوادگی جزء زندگی زناشویی می‌باشد و از طرفی زوجه عذر موجه مبنی بر عدم تمکین خود ارائه ننموده است و بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر ما نرسیده است لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ـ ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

                                                                                                                                           رئیس شعبه ۵ حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان

رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ز.م. با وکالت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۸۸۵۰۰۰۲۳۶ مورخ ۱۶/۵/۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی بهارستان در پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۲۹۸۸۵۰۰۰۴۴ متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا اولاً تجدیدنظرخواه ادعا نموده است که توسط تجدیدنظر خوانده (زوج) مورد ضرب‌ و جرح قرارگرفته است لیکن در این خصوص حکمی از محاکم جزایی مبنی بر محکومیت مشارٌالیه به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً تجدیدنظرخواه اعلام داشته است که حاضر نیست با تجدیدنظر خوانده (زوج) در منزل پدرشوهر زندگی نماید در صورتی‌که زن نمی‌تواند به این بهانه تمکین ننماید زیرا این مورد از موانع مشروع عدم تمکین نمی‌باشد ثالثاً چنانچه زن مدعی است که زندگی در خانه پدرشوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج  و غیرقابل‌تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید بناءعلی‌هذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.

                                                                                                                                  رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه