نمونه رای الزام به تمکین

نمونه رای الزام به تمکین

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۴۴            مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ  قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                         رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عمو زادی

رای

در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. به طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته واخواهی از دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۰۲۹۱ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و موثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدرالاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادر شده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق در راستای تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه رد اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد ۳۳۰، ۳۳۴، ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                       رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عمو زادی

رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۵۷ مورخ ۹۲/۴/۲۸ در پرونده کلاسه ۱۵۴۸ صادره از شعبه ۲۱۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۰۰۲۹۱ که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص ۸۲ قید گردیده منزل معرفی شده قابل بهره برداری نیست و همین دادنامه ۱۸۳ مورخه ۹۲/۲/۳۰ حکایت از محکومیت زوج به ایراد ضرب داشته و تصاویر صورت جلسه پرونده ۹۲/۱۰۱۶/۲۷ که گویا آن بوده که منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص ۴۵ منعکس گردید لازمه تمیکن زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی می باشد تا این شرط تحقق نیابد الزام ب تمکین فاقد مفهوم می باشد. علی هذا مستنداً به مواد ۳۵۸ قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می باشد که مهیا نبودند. لذا ضمن نقض دادنامه فوق الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                  رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                             خالقی – نجفی سواد رودباری

دادراه