نمونه رای الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهیزیه

نمونه رای الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهیزیه

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در مورد دعوی خواهان خانم … به طرفیت آقای …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهیزیه موضوع سیاهه عادی بدون تاریخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ ……… ریال با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و دادگاه جهت رسیدگی و احراز صحت و سقم دعوی خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و با توجه به اینکه از موادی گواهی گواهان خواهان من حیث المجموع و نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان صحت ادعای خواهان اثبات می شود و نظر به اینکه خوانده با ابلاغ وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و اعتراضی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیامده و دلیلی بر استرداد اجناس جهیزیه مورد مطالبه نیز اقامه و ابراز ننموده و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد بناء علی هذا موجبی برای ارائه تصرف زوج (خوانده) وجود ندارد و مستنداً به مادتین ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و خوانده را به استرداد اجناس جهیزیه مندرج در سیاهه عادی بدون تاریخ مضبوط در پرونده محکوم  می نماید. رای صادره غیابی است.

رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی ………..