نمونه رای تجویز ازدواج مجدد

نمونه رای تجویز ازدواج مجدد

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۱۲               مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت به تمکین به منزل مشترک رجوع ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به خواهان اجازه داده می شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید. سردفتر ثبت در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                         رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری – فریدونی

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ع.م. از دادنامه شماره ۱۶۲۴ مورخه ۸/۱۱/۹۲ شعبه محترم هشتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن ازدواج مجدد زوج تجویز گردیده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

                                                                                                                                                 مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

                                                                                                                                                                                                نحوی – غفاری