نمونه رای تخریب

نمونه رای تخریب

شماره دادنامه: 9309970223800092             مورخ: 1393/01/31

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، دایر بر تخریب حسب شکایت آقای و.پ.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و حسب اظهارات شاکی مبنی بر عدم مالکیت نسبت به اموال تخریب شده و دفاعبات متهم دادگاه با توجه به این که موضوع شکایت واجد جنبه خصوصی بوده و مستلزم شکایت مالک مال می باشد، بنابراین به لحاظ فقد سمت قانونی مشارالیه در طرح شکایت بنابراین مستند به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                         رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران – کیالاشکی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9209970232501628 مورخ 92/12/13 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران گه به موجب آن حکم بر برائت آقای م.م. فرزند ن. از اتهام تخریب عمدی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که در تحقق بزه عنوان شده تعلق مال به دیگری و عمدی بودن عمل ارتکابی (تخریب) از عناصر متشکله آن بوده در مانحن فیه تجدید نظرخواه به لحاظ عدم مالکیت بر اموال تخریب شده فاقد سمت قانونی در طرح شکایت بوده است که با این وصف دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با تغییر رای از برائت به منع تعقیب دادنامه معترض عنه را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح و در نهایت به استناد به ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                    رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                             دادگرنیا – صادقی