نمونه رای تصرف عدوانی

نمونه رای تصرف عدوانی

شماه دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۴۶                مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ه. فرزند ع. علیه آقای ر.ی. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است سال ها قبل متهم نزد خانم ز.ع. به جهت انجام امور باغبانی به استخدام درآمده و مشغول به کار بوده است و اکنون که باغ مرا به وی سپرده بودند تصرف نموده و از تخلیه آن امتناع می نماید و حتی از پول فروش محصولات به وی پرداخت نکرده است و با عنایت به اظهارات شاکی و شهود وی در کلانتری و دادگاه و هرچند مدعی است که باغ را از آقای ب.ع. خریداری کرده است ولی ملاحظه می شود شاکی سبق تصرف بر ملک ندارد و آنچه محرز و مسلم است سبق تصرف متهم می باشد، فلذا مستنداً به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ نداشتن سبق تصرف حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید و شاکی به جهت احقاق حق به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                         رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات – پیران نسب

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۹۳/۱/۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی لواسانات که به موجب آن و حسب شکایت ایشان علیه آقای ر.ی. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق باغ که به لحاظ نداشتن سبق تصرف شاکی حکم بر برائت متهم صادر گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً عدم احراز مالکیت شاکی و فقدان وصف جزایی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد. علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید می نماید.

                                                                                                                                 رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                             راثی نصیری – غفوری گوراب

 

دادراه