نمونه رای تظاهر و مداخله در امر وکالت

نمونه رای تظاهر و مداخله در امر وکالت

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۶۹                مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ج.م. فرزند م. علیه آقای ک.الف. فرزند ر.، فاقد شهرت، ۴۹ ساله، اهل ملارد، مقیم ملارد، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد دایر بر تظاهر و و مداخله در امر وکالت؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به نظر این دادگاه موضوع معنونه در ماده ۵۵ قانون وکالت هر نوع تظاهر و مداخله در عمل وکالت تحت هر نوع عملی در مراجع قضایی و حتی الامکان شبه قضایی مثل شورای حل اختلاف می باشد نه انجام امور کاری افراد در خارج از این حوزه همانند مراجعات افراد دیگر به عنوان وکیل کاری در امور ثبتی و نقل و انتقالات ملک  – در ادارات دارایی – شهرداری و غیره که با وکالت کاری انجام می شود که در پرونده حاضر نیز متهم موصوف وکیل کاری تعداد زیادی از اعضاء شرکت مسکن کارکنان سازمان … نیروی انتظامی … بوده و حسب تحقیقات از شاکی، متهم یاد شده در هیچ یک از مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدامی نکرده و در این راستا وجهی از آن ها نگرفته است، لهذا به نظر این دادگاه بزهی متوجه وی نمی باشد مع الوصف مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

                                                                                                                                            رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد – امرجی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن منتهی به صدور رای برائت آقایان ک.الف. از اتهام غصب عنوان موضوع شکایت تجدیدنظرخواه و عده ای اهالی ملارد گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

                                                                                                                               رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                        حیات مقدم – مرادی

دادراه