نمونه رای تغییر نام کوچک

نمونه رای تغییر نام کوچک

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۸۶                   مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ب. به ولایت قهری از خانم س.ب. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از س. به ن. به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به دلالت مفاد شهادت نامه پیوست دادخواست روشن می شود فرزند خواهان با نام (ن.) صدا زده می شود و با این نام شهرت یافته است و نظر به اینکه اسم انتخابی جزء اسامی زیبا و متناسب جنس خواهان می باشد وانگهی جزء اسامی ممنوعه نیست لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات بلادلیل خوانده دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از (س.) به (نیاز) با حفظ سایر مشخصات سند سجلی شماره …. را صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

                                                                                                                                           رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ارغوانی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت آقای الف.ب. به ولایت قهری از خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ صادره از شعبه محترم شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۸۵۸ که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به تغییر نام خواهان دعوای نخستین از س. به ن. با حفظ سایر مشخصات سند سجلی شماره …. به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                 رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                                 باقری – نامدار

دادراه