نمونه رای توهین

نمونه رای توهین

شماره دادنامه: 9309970222200352         مورخ: 1393/03028

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمه به نام ف.ب. فرزند الف. دایر بر توهین (زدن سیلی) موضوع شکایت ش.ش.؛ دادگاه با توجه به اقرار متهمه در جلسه دادگاه و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهمه و کیفرخواست صادره بزهکاریش محرز، مستنداً به ماده 608 قانون 1375 متهمه را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

                                                                                                                                          رییس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران – رضایی

رای  تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9201270 مورخ 1392/12/11 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب بزه توهین (زدن سیلی) نسبت به آقای ش.ش. مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است هرچند تجدیدنظرخواه دفاع موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است لکن با توجه به اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق توهین نمی باشد زیرا عنصر مادی بزه توهین با لفظ تحقق می گردد و رفتار و اعمالی که با لفظ نباشد از مصادیق توهین نمی باشد و با توجه به ینکه تجدیدنظرخواه اقرار به زدن سیلی به تجدیدنظرخوانده دارد و این اقدام وی آثاری را برجای نگذاشته است، لذا عمل وی مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و عنوان مجرمانه وی ایراد ضرب عمدی فاقد آثار و آسیب و عیب بدنی می باشد، بنابراین به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 567 و 19 از قانون مجازات اسلامی با اصلاح عنوان مجرمانه از توهین به ایراد ضرب عمدی فاقد آثار و آسیب و عیب بدنی و اصلاح مجازات از پنجاه هزار ریال جزای نقدی به تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری به استناد بند ت ماده 37 ناظر به بندت ماده 38 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و جوانی وی و اقرار وی در تمام مراحل به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت اصلاحی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                              رئیس شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                     حیات مقدم  – مرادی